ISO

Velja od 1. 6. 2020.

PI-00

POLITIKA KAKOVOSTI IN SPLOŠNI CILJI PODJETJA

Politika kakovosti, varovanja okolja in varnosti in zdravja pri delu

Poslovni uspeh podjetja PAB AKRAPOVIĆ d.o.o. temelji na zadovoljstvu in izpolnjevanju pričakovanj kupcev, poslovnih partnerjev, končnih uporabnikov, dobaviteljev in skupnosti, v kateri delujemo, pa tudi zaposlenih. Naša glavna skrb je zadovoljstvo poslovnih partnerjev s kakovostno in pravočasno dostavo naših izdelkov ter izvajanjem naših storitev na terenu:

razvoj in proizvodnja čelad za gašenje požarov, industrijsko uporabo in tehnično reševanje.

Zavezujemo se, da bomo izpolnjevali vse zakonske in druge zahteve v zvezi z:

 • varstvom okolja, zdravjem in varnostjo;
 • načrtovanjem in spremljanjem pogojev za realizacijo proizvodnje in storitev;
 • komunikacijo z vsemi udeleženci: lastnik, zaposleni, dobavitelji in skupnost, v kateri delujemo;
 • spodbujanjem sodelovanja predstavnikov zaposlenih pri izvajanju, vzdrževanju in razvoju integriranega sistema vodenja.

Vzpostavili smo integriran sistem vodenja kakovosti. Visoka kakovost storitev bo zagotovljena z uporabo integriranega sistema vodenja kakovosti, varovanja okolja, zdravja in varnosti pri delu, ki temelji na zahtevah naslednjih standardov: ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 in ISO 45001: 2018.

Vodstvo podjetja zagotavlja čisto, varno in zdravo delovno okolje, sprejema vse ustrezne ukrepe za odpravo nevarnosti in zmanjševanje tveganj ter redno postavlja letne cilje na ravni podjetja, da tako omogoča doseganje tu zastavljenih splošnih ciljev in politik.

Vsi zaposleni si bodo prizadevali:

 • nenehno izboljševati učinkovitost svojih postopkov ob doslednem upoštevanju zakonskih in drugih zavezujočih zahtev, ki jih je sprejelo podjetje;
 • sprejemati ukrepe za dosego zastavljenih ciljev, aktivno sodelovati in se posvetovati pri preprečevanju groženj zdravju in varnosti ljudi, pojavu incidentov, poškodb in bolezni, povezanih z delom, ter onesnaževanju okolja v skladu s svojimi odgovornostmi;
 • odgovorno ravnati z naravnimi viri.

Splošni cilji kakovosti, okolja, zdravja in varnosti pri delu:

 • ohranjati in nenehno izboljševati zadovoljstvo kupcev, kar je vedno v središču vseh dejavnosti v podjetju;
 • uskladiti izdelke s tehničnimi specifikacijami, zahtevami kupcev in zahtevami, ki jih določa zakon;
 • zaposliti, izobraziti in zadržati usposobljene zaposlene;
 • nenehno izboljševati kakovost izdelkov in širiti ponudbo;
 • znižati stroške v vseh poslovnih segmentih;
 • širiti trg in potrditi kakovost storitev podjetja na nacionalni in mednarodni osnovi;
 • vzdrževati čisto okolje in preprečevati onesnaževanje;
 • neprekinjeno izvajati ukrepe, nadzorovati zdravje in varnost pri delu ter preprečevati nesreče, poškodbe in bolezni, povezane z delom, pa tudi bolezni, ki jih povzročajo epidemije/pandemije.

Miha Akrapović (izvršni direktor)